Home » O projekcie

O projekcie

Zdjęcia oraz loga: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Godło Polski, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, o nazwie: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2023 r.; przedłużenie czasu realizacji projektu do 31 października 2023 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: powiat stargardzki, powiat goleniowski, powiat sławieński, powiat kołobrzeski, powiat wałecki, powiat szczecinecki, powiat koszaliński i miasto Koszalin.

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

 

W ramach projektu realizowane są 3 zadania:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu będącej pierwszym wsparciem w kryzysie;

  • Intensywne treningi wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – to treningi wyjazdowe w formie intensywnego wsparcia, ukierunkowane na rozwoju konkretnych umiejętności młodzieży poza miejscem zamieszkania;

  • Platformy usług specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – to pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.

 

Wartość projektu: 8 489 279,15 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 424 463,95 zł oraz Unii Europejskiej 7 215 887,27 zł.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
(siedziba ROPS – ul. Korsarzy 34, p. II, pok. 206-207)

 

Harmonogram działań realizowanych w projekcie

Regulamin PUS specline.pl

Formularz oraz regulamin projektu dostępne na stronie rops.wzp.pl w zakładce projektu.

ajax-loader-ikona